Het woonpark

                           Geschiedenis
 

In 1948 werd door Johan H. Bolt samen met een aantal anderen het initiatief genomen om een vegetarisch verzorgingshuis voor oudere vegetariërs op te richten in een landelijke omgeving. Hiertoe hebben zij de Stichting Vegetarisch Centrum opgericht en een villa aangekocht op een stuk grond van oorspronkelijk één hectare in Oosterbeek. In de villa werd een vegetarisch bejaardencentrum ingericht dat op 21 oktober 1950 officieel kon worden geopend. Het kreeg de naam Felixoord ter ere van Felix Louis Ortt een van de voorvechters van het Nederlandse vegetarisme.
In 1952 kocht het bestuur er vijf hectare bij en financierde dit met giften en renteloze leningen. Vanaf die tijd dateren de eerste bungalows van het huidige Vegetarisch Woonpark Ommershof.
In de zestiger jaren was er zoveel vraag naar een kamer in Felixoord dat het bestuur besloot de oude kostschl te slopen en nieuwbouw te plegen. Om dit te kunnen verwezenlijken moesten ruim 300 bomen worden geveld. Dit leidde bij de toenmalige bewoners en natuurminnaars tot felle protesten.
Aanvankelijk wilde zelfs geen enkel bomenbedrijf aan het vellen beginnen. Maar dat had meer te maken met het feit dat de bomen vol zaten met kogels en scherven uit de 2e wereldoorlog! Uiteindelijk kwam In 1968 de nieuwbouw van Felixoord tot stand voor ruim 100 ouderen.


Toen in 1997 de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) van kracht werd moest het Vegetarisch Centrum worden gesplitst. Felixoord kwam in een aparte stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord (onder de AWBZ) Alleen het park met de bungalows waar ouderen die niet zijn aangewezen op de AWBZ zelfstandig kunnen wonen bleef in de oorspronkelijke stichting. Beide Stichtingen werden enige jaren later onderdeel van de Stichting Philadelphia. Inmiddels staan hier in het park in totaal 33 bungalows en 14 appartementen.

Nadat in 2010 Icare Felixoord had overgenomen is in 2012 het park met de bungalows overgenomen door Woonzorg Nederland. Het kreeg daarbij de naam Vegetarisch Woonpark Ommershof. Ommershof slaat op de naam van de villa die oorspronkelijk op het terrein van het huidige woonpark stond.

                                 Organisatie

Als vervolg op de paragraaf geschiedenis in dit deel van onze website hierbij nog wat actuele informatie over onze organisatie.

Eind 2011 heeft de zorginstelling “Philadelphia” het Vegetarisch (Woon)centrum verkocht aan de landelijke woningcorporatie “Woonzorg Nederland”. Deze corporatie, dus onze nieuwe eigenaar, is gespecialiseerd in huisvesting voor senioren met grote nadruk op sociale huurwoningen. In sommige gevallen zult u nog de naam “Philadelphia/Vegetarisch Centrum” tegenkomen.

In april 2012 heeft het Vegetarisch (Woon)centrum een andere naam aangenomen, namelijk “Vegetarisch Woonpark Ommershof”. In ons woonpark is een bewonersvereniging actief. Zie verder op deze website onder de button “Bewoners > bewonersvereniging”.

Er is regelmatig nauw overleg tussen het bestuur van de bewonersvereniging en Woonzorg Nederland over het beleid en praktische zaken betreffende het woonpark. Dit overleg vindt hoofdzakelijk plaats met de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland verantwoordelijk voor ons woonpark.  De bewonersvereniging is lid geworden van het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg Nederland.  De specifieke vegetarische identiteit van ons woonpark is door Woonzorg Nederland schriftelijk erkend.


< terug naar de Home pagina